Chanell mạch vành tim thích nhóm giao hợp với màu trắng kẻ